نقشه سایت  تماس با ما 
Engliah
صفحه اصلی > کارگاه ها و همایش ها > کارگاه ها > كارگاه تحليل بيزي 
كارگاه تحليل بيزي

                                   برنامه كارگاه آموزشي كارگاه تحليل بيزي

                                               مدرسين آقاي دكتر مقيم بيگي و آقاي دكتر حسيني

چهار شنبه 25/9/1394 آموزش  نرم افزار JAGS

معرفي و نصب نرم افزار

15: 9- 8:30

مدل نويسي(سه مثال)

10- 9:15

استراحت

10:30- 10

برنامه نويسي و اجرا سه مثال با نرم افزار JAGS  در محيط R

12- 10:30

پنج شنبه 26/9/1394  آموزش نرم افزار STAN

معرفي و نصب نرم افزار

15: 9- 8:30

مدل نويسي(سه مثال)

10- 9:15

استراحت

10:30- 10

برنامه نويسي و اجرا سه مثال با نرم افزار STAN  درمحيط R

12- 10:30